✈ Vienna Airport

Cargolux - Vienna Airport

There are Cargolux flights from and to Vienna Airport in the table below.

Destination Flights Distance
Chek Lap Kok (Hong Kong) - Vienna Schwechat CV427 8712 km
Chek Lap Kok (Hong Kong) - Vienna Schwechat CV429 8712 km
Chek Lap Kok (Hong Kong) - Vienna Schwechat CV753 8712 km
Chek Lap Kok (Hong Kong) - Vienna Schwechat CV793 8712 km
Chek Lap Kok (Hong Kong) - Vienna Schwechat CV6584 8712 km
Chek Lap Kok (Hong Kong) - Vienna Schwechat CV7014 8712 km
Chek Lap Kok (Hong Kong) - Vienna Schwechat CV7536 8712 km
Chek Lap Kok (Hong Kong) - Vienna Schwechat CV7916 8712 km
Chek Lap Kok (Hong Kong) - Vienna Schwechat CV7993 8712 km
Vienna Schwechat - Findel (Luxemburg) CV425 774 km
Vienna Schwechat - Findel (Luxemburg) CV427 774 km
Vienna Schwechat - Findel (Luxemburg) CV429 774 km
Vienna Schwechat - Findel (Luxemburg) CV753 774 km
Vienna Schwechat - Findel (Luxemburg) CV793 774 km
Vienna Schwechat - Findel (Luxemburg) CV6584 774 km
Vienna Schwechat - Findel (Luxemburg) CV7014 774 km
Vienna Schwechat - Findel (Luxemburg) CV7435 774 km
Vienna Schwechat - Findel (Luxemburg) CV7536 774 km
Vienna Schwechat - Findel (Luxemburg) CV7916 774 km
Vienna Schwechat - Findel (Luxemburg) CV7993 774 km
Heydar Aliyev International (Baku) - Vienna Schwechat CV425 2777 km
Vienna Schwechat - Malpensa (Milan) CV8874 657 km
Pu Dong (Shanghai) - Vienna Schwechat CV7455 8507 km
Xinzheng (Zhengzhou) - Vienna Schwechat CV8874 7723 km